späť na úvodnú stránku                   Informatická výchova

      Štátny vzdelávací program určuje školám povinnosť vyučovať informatickú výchovu od 2. ročníka s dotáciou 1 vyuč. hod. Na niektorých web. stránkach som sa stretla s pojmom informatika, ale tento predmet sa učí až na 2. stupni s povinnou dotáciou 0,5 vyuč. hod. Keďže pre niekoho je to celkom nový predmet, možno sa mu zídu moje postrehy z vyučovania, pretože informatická výchova sa v našej škole vyučuje už dlhšie a tvorí polovicu môjho úväzku.                                                                          Vzdelávací obsah informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ   klikni

 

námety, pomôcky, materiál na nástenku, prezentácie na vyučovanie
Časti počítača   Počítačové siete
História počítačov v skratke História počítačov
Pravidlá správania sa v PC učebni NOVÉ!

BALTÍK - metodický list + test

Klávesové skratky (ekvilibristika) Požiadavky na siedmaka - výstupný štandard +

Otázky na záverečnú skúšku

Základné pojmy Výučba programu PowerPoint (dokument v .pdf je postupnosť krokov, ktoré sú realizované v súbore .ppt)

 

1.

prvú vyuč. hodinu v šk. roku v každom ročníku začíname bezpečnostnými pravidlami a pravidlami správania sa v počítačovej učebni

2. hneď od prvej hodiny by sme mali dbať na správnu terminológiu:   klikáme, nie ťukáme...        monitor, nie televízor...   
3. vyučovacia hodina má štruktúru normálnej hodiny, čiže žiak nemôže sedieť pri počítači celých 45 min (napr. motivácia, hlavná časť, samostatná práca, utvrdenie vedomostí, zhodnotenie práce)
4. využívame metodiku výučby pre mladší školský vek (piesne, básne, TV chvíľky, v kruhu na koberci, didaktické hry...)
5. výborná učebnica na pomoc učiteľovi: Vániček, Řezníček: Informatika pro základní školy( + metodická príručka)
6. ak chceme uvádzať na webovú stránku školy práce alebo fotky žiakov, musíme mať písomný súhlas rodičov
7. v každom ročníku venujeme aspoň 1 hodinu bezpečnosti na internete pomocou super webovej stránky: www.bezpecnenainternete.sk
8. v ADREME je možné si objednať učebnice na informatickú výchovu, sú zdarma a veľmi pomáhajú, lebo v každej je výukový CD
9. v júni by mali deti pracovať na vlastnom projekte, kde by využili všetky programy, v ktorých počas roka pracovali a na záver by mali projekt prezentovať pred triedou (treba ich naučiť správne robiť projekt a prezentáciu - už druháci to dokážu)
10. deti učíme, že počítač nie je na hranie, ale na vzdelávanie (hry rozhodne iba vzdelávacie z dostupných CD)
11. skratky predmetov: informatická výchova  INV (1. - 4. roč.) - slovné hodnotenie , informatika  INF (5. - 9. roč.) - klasifikácia

Dôležité dokumenty na informatickú výchovu na 1.st. ZŠ:

Štátny vzdelávací program - ISCED 1 - časť Matematika a práca s informáciami všetko nájdete na  stránke www.statpedu.sk
Učebné osnovy informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ (Blaho, Blahová a kol.)
Usmernenia k vyučovaniu informatickej výchovy a informatiky (Blaho, ŠPÚ)
Prezentácie a ukážky časovo-tematických plánov zo školení multiplikátorov v predmete informatika

      Práce žiakov:

Projekt: Moje hobby, Branislav, 7. ročník

Tvorba vlastnej vizitky, Adam P., 8.ročník

 

meno žiaka: Braňo, 5. roč.         program: LogoMotion                     téma: rastúci kvet

meno žiaka: Braňo, 5. roč.      program: Revelation Natural Art       téma: návrh izby

 
Moja rodina      

prezentácia žiaka 4.ročníka - Marek V.       

Môj obľúbený živočích  

Šimon, 4.ročník : Delfín skákavý